VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
1. lecke
A határozatlan névelő
Személyes névmások (egyes szám)
Igeragozás jelen időben (egyes szám)

Szókészlet

băiatfn fiú
fatăfn lány/leány
casăfn ház
camerăfn szoba
a mergeige menni
a veniige jönni
a jucaige játszani
a lucraige dolgozni
maremn nagy
micmn kicsi/kis
bunmn
răumn rossz
euns én
tuns te
elns ő
eans ő

A határozatlan névelő

A románban minden főnévnek van egy neme (hím­nem, nőnem, vagy semleges nem), és ezt meg kell tanulni a főnévvel együtt. Leckénkben:
   • băiat: hímnemű;
   • fată, casă, cameră: nőnemű.
A hímnem­ű és a semleges nemű főnevek esetén a határozatlan névelő az un, a nőnemű főnevek ese­tén pedig az o. Jelentésük: egy.
Példák a határozatlan névelő használatára:
un băiategy fiú
o fatăegy lány
o casăegy ház
o camerăegy szoba

Személyes névmások

A személyes névmások egyes számban:
euén
tute
elő (hímnemben)
eaő (nőnemben)
A el (ő) névmást férfiak és fiúk helyett használjuk, a ea (ő) névmást pedig nők és lányok helyett.
El merge.Ő megy. (férfi)
Ea merge.Ő megy. (nő)
Az 1. mondatban a hímnemű el névmást használ­tuk. Ez azt jelenti, hogy egy férfiről vagy fiúról van szó.
A 2. mondatban a nőnemű ea névmás sze­re­pel, ami azt jelzi, hogy egy nőről vagy lányról beszélünk.

Igeragozás jelen időben

A román igék ragozásakor használt szóvégi ragok esetén előfordulnak bizonyos szabályszerűségek, azonban elég sok a kivétel és a sajátos eset, így a ragozást minden ige esetén meg kell tanulni.
Az a merge (menni) ige ragozása:
eu mergén megyek
tu mergite mész
el/ea mergeő megy
Az a veni (jönni) ige ragozása:
eu vinén jövök
tu viite jössz
el/ea vineő jön
Az a juca (játszani) ige ragozása:
eu jocén játszom
tu jocite játszol
el/ea joacăő játszik
Az a lucra (dolgozni) ige ragozása:
eu lucrezén dolgozom
tu lucrezite dolgozol
el/ea lucreazăő dolgozik
Példamondatok a lecke igéivel:
El merge.Ő megy. (fiú)
Alex merge.Alex megy.
O fată vine.Egy lány jön.
Un băiat joacă.Egy fiú játszik.
Anita joacă.Anita játszik.
Ea vine.Ő jön. (lány)

Kifejezések melléknevekkel

A román nyelvben a melléknevek alakja rendszerint meg­változik, amikor a melléknév nőnemű főnévhez társul. A leckében szereplő melléknevek:
hímnemmaremicbunrău
nőnemmaremicăbunărea
Példák kifejezésekre:
un băiat mareegy nagy fiú
o fată mareegy nagy lány
un băiat micegy kicsi fiú
o cameră micăegy kis szoba
un băiat bunegy jó fiú
o casă bunăegy jó ház
un băiat răuegy rossz fiú
o fată reaegy rossz lány
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 1.
 
magyar-román 1.
 
© 2014-2021 T.A.