VocaBEXT Nyelviskola, NéMET
 
bejelentkezés szükséges
1. lecke
A határozott névelő
Személyes névmások (egyes szám)
Igeragozás jelen időben (egyes szám)

Szókészlet

Jungefn fiú
Mädchenfn lány/leány
Hausfn ház
Zimmerfn szoba
gehenige menni
kommenige jönni
spielenige játszani
arbeitenige dolgozni
großmn nagy
kleinmn kicsi/kis
gutmn
schlechtmn rossz
schönmn szép
ichns én
duns te
erns ő/az
siens ő/az/ők
esns ő/az

A határozott névelő

A magyartól eltérően a németben három nemet kü­lönböztetünk meg: vannak hím, nő- és semleges ne­mű főnevek. Leckénkben:
   • Junge: hímnemű;
   • Mädchen: nőnemű;
   • Haus, Zimmer: semleges nemű.
A német főneveket nagy kezdőbetűvel kell írni.
A hímnem­ű főnevek esetén a határozott névelő a der, a nőnemű főnevek ese­tén a die, a semleges neműek ese­tén pedig a das. Jelentésük: a/az.
Fontos, hogy a német főneveket már a kezdetektől a névelő­jükkel együtt tanuljuk meg:
der Jungea fiú
die Mädchena lány
das Hausa ház
das Zimmera szoba

Személyes névmások

A személyes névmások egyes számban:
ichén
dute
erő/az (hímnemben)
sieő/az (nőnemben)
eső/az (semleges nemben)
A er, sie, es névmásokat aszerint használjuk, hogy milyen nemű főnevet helyettesítenek.
Er geht.Ő/Az megy. (hímn. személy/dolog)
Sie geht.Ő/Az megy. (nőn. személy/dolog)

Igeragozás jelen időben

Az ige alapalakja a főnévi igenév, melynek végző­dé­se -en (vagy -n). Az -en végződést elhagyva meg­találjuk az ige tövét. Ragozáskor a ra­got az igetőhöz kell illeszteni. A ragok: -e/-st/-t (vagy -e/-est/-et, ha az igető -n, -d, -t-re végződik).
A gehen (menni) ige ragozása:
ich geheén megyek
du gehstte mész
er/sie/es gehtő megy
A kommen (jönni) ige ragozása:
ich kommeén jövök
du kommstte jössz
er/sie/es kommtő jön
A spiele (játszani) ige ragozása:
ich spieleén játszom
du spielstte játszol
er/sie/es spieltő játszik
Az arbeiten (dolgozni) ige ragozása:
ich arbeiteén dolgozom
du arbeitestte dolgozol
er/sie/es arbeitető dolgozik
A kérdő mondatokban az igét az alany elé kell tenni:
Kommst du?Te jössz?
Tom arbeitet.Tom dolgozik.
Arbeitet er?Ő dolgozik?
Der Junge spielt.A fiú játszik.
Spielt der Junge?A fiú játszik?

Kifejezések melléknevekkel

A határozott névelőt követő, jelzőként használt melléknév végződése -e, bármilyen nemű a főnév:
der große Jungea nagy fiú
die große Mädchena nagy lány
das große Hausa nagy ház
További példák kifejezésekre:
der kleine Jungea kicsi fiú
das kleine Zimmera kicsi szoba
die gute Mädchena jó leány
der schlechte Jungea rossz fiú
das schlechte Hausa rossz ház
die schöne Mädchena szép lány
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
német-magyar 1.
 
magyar-német 1.
 
© 2014-2021 T.A.