VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
28. lecke
'To be' ige, jelen idő: Tagadó kérdő mondatok
Felszólító mondatok: A 'let' ige
Határozószavak: finally, eventually

Szókészlet

industryfn ipar
researchfn kutatás
developmentfn fejlődés/fejlesztés
processfn folyamat/eljárás
reasonfn ok
effectfn hatás
practicefn gyakorlat/gyakorlás
experiencefn tapasztalat
evidencefn bizonyíték
supportfn támogatás/támasz
createige létrehoz/teremt
developige fejlődik/fejleszt
produceige gyárt
buildige épít
increaseige növel/nő/növekszik
reachige elér
necessarymn szükséges
availablemn elérhető/hozzáférhető
finallyhsz végül/végre
eventuallyhsz végül/idővel

'To be' ige: tagadó kérdő mondatok

Jelen időben a to be igét használó, tagadást tartal­mazó kérdő mondatokban a not tagadószót tegyük köz­vetlenül az alany után:
Am I not good?Én nem vagyok jó?
Are you not there?Te nem vagy ott?
Is she not far?Ő nincs messze?
Are they not old?Ők nem idősek?
A tagadó kérdő mondatokat a köznapibb szövegek­ben gyakran összevont formában használják:
Aren't you there?Te nem vagy ott?
Isn't she far?Ő nincs messze?
Mi a tesztekben ezt a két összevont formát (aren't, isn't) a to­vábbiakban sem fogjuk használni.

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
buildbuiltbuilt
A többi ige 3. alakját szabályosan, -ed vég­ződéssel kell képezni: createcreated, reachreached, stb.
Néhány kifejezés a lecke szavaival:
to produce carsautókat gyártani
to increase the pricesnövelni az árakat
to reach somebodyelérni valakit
not necessarynem szükséges
the effect of the lawa törvény hatása
another reasonegy másik ok
for this reasonebből az okból / emiatt

Felszólító mondatok

A felszólító módot az eddigiekben csak második sze­mélyben használtuk. Ezt az ige 1. alakjával képezzük egyes és többes számban is, alany nélkül:
Work!Dolgozz! (Dolgozzatok!)
Be good!Légy jó! (Legyetek jók!)
Sit down!Ülj le! (Üljetek le!)
A gyakorlati angolban a felszólításokat (lásd itt, itt és itt) udvarias ké­rés formájában illik közölni, például:
Come here, please!Gyere ide, kérlek!
A tagadást tartalmazó felszólító mondatot don't-tal kezdjük, és ebből is elhagyjuk az alanyt:
Don't talk!Ne beszélgess(etek)!
Don't be bad!Ne légy rossz!
Első és harmadik személyben (én, ő; mi, ők) felszó­lí­tó (valójában engedélykérő vagy javaslattevő) mon­datokat a let ige segítségével képezhetünk:
E/1Let me help!Hadd segítsek!
E/3Let him/her help!Hadd segítsen!
T/1Let us help!Hadd segítsünk!
T/1Let them help!Hadd segítsenek!
A többes szám 1. személyű mondatokban
• ha engedélyt kérünk, akkor a let us nem vonható össze, és a magyar fordítás tartalmazza a hadd-ot;
• ha felszólítunk, akkor a let us összevonódik let's formában, és magyar fordításból a hadd elmarad:
Let us go, mother!Hadd menjünk, anya!
Let's go, children!Menjünk, gyerekek!
Let's start now!Induljunk most!

Határozószavak

Példák a finally és az eventually használatára:
Finally we arrived there.
Végül megérkeztünk oda.
She finally understood this.
Ő végül megértette ezt.
I found them eventually.
Megtaláltam őket végül.
Eventually I reached them.
Végül elértem őket.
A finally és az eventually áll­hat a mondat elején, a mondat végén, és azon a pozíción is, ahol a 8./11./ 18./20. leckében bevezetett határozószavak.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 28.
 
magyar-angol 28.
 
angol-magyar 1-28. összef.
 
magyar-angol 1-28. összef.
 
© 2014-2021 T.A.