VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
26. lecke
Egyszerű jövő idő: Négyszavas mondatok
Legtöbb, legkevesebb: most, fewest/least
Határozók: at least, at all

Szókészlet

factfn tény
datafn adat/adatok
percentfn százalék
informationfn információ
orderfn sorrend/rend
levelfn szint
typefn típus
figurefn ábra/számjegy
openige nyit/kinyit/nyílik/kinyílik
closeige zár/bezár/csuk/becsuk
fullmn teli/tele
wholemn egész
thirdmn harmadik
thirtyszn harminc
fortyszn negyven
mostmn legtöbb
fewestmn legkevesebb
leastmn legkevesebb
at leasthsz legalább
at allhsz egyáltalán

Egyszerű jövő idő

Példák négyszavas kijelentő mondatokra:
The boy will come.A fiú jönni fog.
She will help today.Ő segíteni fog ma.
A tagadó mondatokban a will után kell következzen a not. Példák tagadó mondatokra:
He will not help.Ő nem fog segíteni.
They will not write.Ők nem fognak írni.
Hogy a kérdő mondat szavainak sorrendjét helye­sen írjuk, tekintsük előbb a kijelentő mondatot:
She will learn.Ő fog tanulni.
The girl will learn.A lány fog tanulni.
Ezután alkalmazzuk a fordított szórendet:
Will she learn?Ő fog tanulni?
Will the girl learn?A lány fog tanulni?
További példák kérdő mondatokra:
Will you call me?Fogsz hívni engem?
Will this boy read?Ez a fiú fog olvasni?
Will our friend write?A barátunk fog írni?
Where will I work?Hol fogok dolgozni?
When will he come?Mikor fog ő jönni?
Why will she leave?Ő miért fog elmenni?
Who will help me?Ki segít engem?
Which girl will write?Melyik lány fog írni?

Igealakok

A leckében lévő igék 2. és 3. alakjának képzése sza­bályos: openopened, closeclosed.

Legtöbb

A most (legtöbb) megszámlálható és megszámlálha­tatlan főnevekkel egyaránt használható:
the most boys/housesa legtöbb fiú/ház
the most water/moneya legtöbb víz/pénz
A legtöbbet fordítása most:
He learned the most.Ő tanult a legtöbbet.
A többszótagú mellékneveket is most-tal fokozzuk:
the most interestinga legérdekesebb

Legkevesebb

A legke­ve­sebb megfelelője fewest vagy least.
• Megszámlálható főnevekkel a fewest haszná­lan­dó, és a főnevet többes számba kell tenni.
the fewest pointsa legkevesebb pont
the least worka legkevesebb munka
• Megszámlálhatatlan főnevekkel a least haszná­lan­dó, és a főnevet egyes számban kell hagyni.
A legkevesebbet fordítása least:
She ate the least.Ő evett a legkevesebbet.
A legkevésbé fordítása is least:
the least importanta legkevésbé fontos
Példa az at least és at all használatára:
at least an hourlegalább egy óra
At least she helps.Legalább ő segít.
not at allegyáltalán nem
not good at allegyáltalán nem jó

Számok

Alakváltozás nélkül képződnek az alábbi számok:
hatvanhetvennyolcvankilencven
sixtyseventyeightyninety
Példák összetett angol számok formálására:
thirty-sixharminchat
forty-eightnegyvennyolc
seven hundred and fiftyhétszázötven
nine hundred and twentykilencszázhúsz
two thousand and tenkétezertíz
five thousand and sixtyötezerhatvan
eighty thousandnyolcvanezer
seventy-five thousandhetvenötezer
A percent végére nem jár -s, tehát a ten percents helytelen. Helyesen: ten percent (tíz százalék).
A leckezáró tesztek közzétéve 2017. jan. 3-án.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 26.
 
magyar-angol 26.
 
angol-magyar 1-26. összef.
 
magyar-angol 1-26. összef.
 
© 2014-2024 T.A.